Home » นพศูล by รัตนชัย เหลืองวงศ์งาม
นพศูล รัตนชัย เหลืองวงศ์งาม

นพศูล

รัตนชัย เหลืองวงศ์งาม

Published March 2009
ISBN : 9789742111946
Paperback
336 pages
Enter the sum

 About the Book 

แตกหนอตัวละครจากวรรณกรรมอมตะ ตอยอดบทบาทใหมในโลกของนักสืบเอกประพฤติการของบุคคลสำัคัญทังเกาในชีวิตเชอรลอค โฮลมสMoreแตกหน่อตัวละครจากวรรณกรรมอมตะ ต่อยอดบทบาทใหม่ในโลกของนักสืบเอกประพฤติการของบุคคลสำัคัญทั้งเก้าในชีวิตเชอร์ล็อค โฮล์มส์