Home » ยอดรักจอมใจชีค by วไลกร
ยอดรักจอมใจชีค วไลกร

ยอดรักจอมใจชีค

วไลกร

Published March 13th 2014
ISBN :
Kindle Edition
368 pages
Enter the sum

 About the Book 

เมือสิงหเจาทะเลทรายทีชอบใชชีวิตอยูนอกวัง แถมยังไมสนใจผูหญิงอยาง ‘ชีคฟีรอส’ เจาของใบหนาหลอคมดุ ดวงตารีสีดำสนิทลอมกรอบดวยขนตาดกหนา แตมีแววตาทีดุดันแฝงความเจาเลหนิดๆ ตองมาคอยอารักขามงกุฎลำคาคูบานคูเมือง ทีเชิญนางแบบกิตติมาศักดิมาจากประเทศไทยเพือสวมใสMoreเมื่อสิงห์เจ้าทะเลทรายที่ชอบใช้ชีวิตอยู่นอกวัง แถมยังไม่สนใจผู้หญิงอย่าง ‘ชีคฟีรอส’ เจ้าของใบหน้าหล่อคมดุ ดวงตารีสีดำสนิทล้อมกรอบด้วยขนตาดกหนา แต่มีแววตาที่ดุดันแฝงความเจ้าเล่ห์นิดๆ ต้องมาคอยอารักขามงกุฎล้ำค่าคู่บ้านคู่เมือง ที่เชิญนางแบบกิตติมาศักดิ์มาจากประเทศไทยเพื่อสวมใส่เดินแบบ ซึ่งทันทีที่พบกัน คนทั้งสองก็ไม่ถูกชะตากันตั้งแต่แรกเห็น_x000D_สาวไทยใบหน้าสวยหวานนามว่า อิงธาร เจ้าของดวงตาสีน้ำตาลสดใส เรือนผมหยักศกสลวยสีน้ำตาล เจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัวทางใต้ของไทย หญิงสาวผู้มีความมั่นใจในตัวเอง และไม่เคยยอมใคร แม้เขาคนนั้นจะเป็นถึงชีคก็เถอะ การตกปากรับคำยอมเป็น